Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

Доставка на работно облекло за персонала на ЦСМП-Стара Загора през 2020 г.

Предмет на поръчката: “Доставка на работно облекло за персонала на ЦСМП-Стара Загора през 2020г.

Кратко описание: Периодична доставка въз основа на заявка на възложителя на работно облекло – зимен екип и летен екип, разделена на две обособени позиции, със прогнозен обем както следва:

  • зимни екипи – 324 бр.
  • летни екипи – 250 бр.

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

Дата: 17/02/2020 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

Документи за
участие

Информация за публикувана в Профила на купувача обява по чл.20, ал.3 от ЗОП

Обява публикувано на 06.02.2020 15:45

Документацияпубликувано на 06.02.2020 15:45

Разясненияпубликувано на 13.02.2020 10:23

Съобщение по чл.193 от ЗОПпубликувано на 28.02.2020 15:07

Документи
на комисията

Резултат от процеса
на възлагане на ОП