ЗОП след 15.04.2016 г.

Обществена поръчка 00223-2019-0001

Текущ ремонт и техническо обслужване на санитарните автомобили на ЦСМП-Стара Загора, посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставка на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2020г.

Дата: 15/10/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

Документи за
участие

Документацияпубликувано на 20.09.2019 11:45

Техническа спецификацияпубликувано на 20.09.2019 11:45

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)публикувано на 20.09.2019 11:45

Документи
на комисията

Протокол №1публикувано на 23.10.2019 11:30

Съобщениепубликувано на 30.10.2019 11:59

Протокол №2публикувано на 21.11.2019 09:29

Протокол №3публикувано на 21.11.2019 09:29

Резултат от процеса
на възлагане на ОП

Решениепубликувано на 21.11.2019 09:29

Обявлениепубликувано на 10.01.2020 15:51

Договорпубликувано на 10.01.2020 15:51

Приложение 1публикувано на 10.01.2020 15:51

Приложение 2публикувано на 10.01.2020 15:51

Приложение 3публикувано на 10.01.2020 15:51

Обявление за приключване на договорпубликувано на 20.01.2021 13:53