ЗОП след 15.04.2016 г.

Обществена поръчка 00223-2019-0002

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна през 2020 г. на служителите на ЦСМП - Стара Загора в градовете : Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и Братя Даскалови за осигуряване на безплатна храна на дежурния персонал по Наредба 11/21.12.2005 г. и за сметка на средствата на фонд СБКО

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

Дата: 04/11/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:00 (чч:мм)

Документи за
участие

Документацияпубликувано на 02.10.2019 14:25

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)публикувано на 02.10.2019 11:45

Документи
на комисията

Протокол №1публикувано на 13.11.2019 11:15

Съобщение за отваряне на ценови офертипубликувано на 03.12.2019 16:25

Съобщение по чл.58 ал.3публикувано на 11.12.2019 15:20

Протокол №2публикувано на 14.01.2020 09:53

Протокол №3публикувано на 14.01.2020 09:53

Протокол №4публикувано на 14.01.2020 09:53

Резултат от процеса
на възлагане на ОП

Решениепубликувано на 14.01.2020 09:53

Обявление за възложена поръчкапубликувано на 14.02.2020 10:31

Договор-ОП 1публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 1 - ОП 1публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 2 - ОП 1публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 3 - ОП 1публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 4 - ОП 1публикувано на 14.02.2020 10:31

Договор-ОП 2публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 1 - ОП 2публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 2 - ОП 2публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 3 - ОП 2публикувано на 14.02.2020 10:31

Приложение 4 - ОП 2публикувано на 14.02.2020 10:31

Обявление за приключване на договорпубликувано на 20.01.2021 13:58

Обявление за приключване на договорпубликувано на 20.01.2021 13:58